Privacybeleid Babymoov®

Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

prestatie en services: http://www.babymoov.be biedt klanten:

Inhoud: alle samenstellende elementen van de informatie die op de site aanwezig is, in het bijzonder teksten - afbeeldingen - video's.

Klantinformatie: Hierna "Informatie(s)" genoemd, die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die mogelijk door https://www.babymoov.be worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van klantenrelaties en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing zijn" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "verwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: n° 2016-679)

1. presentatie van internet site

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website https://www.babymoov.be geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering ervan en toezicht:

Eigenaar SAS BABYMOOV FRANCE aandelenkapitaal van 5100€ BTW nummer: FR37492408448 – 16 rue Jacqueline Auriol 63051 Clermont-ferrand

Publicatiemanager: Laurent Weindenberger – services@babymoov.com

De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Webmaster: Chloé NEYRIAL – cneyrial@babymoov.com

Gastheer: Peer1 – Greenside Building, 2400 Avenue de Roumanille, 06410 Biot 0805 210 280

Functionaris gegevensbescherming: Mickael Gerard – services@babymoov.com

Dit model van juridische kennisgevingen wordt aangeboden door Generator van juridische kennisgevingen voor website

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Gebruik van de site https://www.babymoov.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de site https://www.babymoov.be worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door https://www.babymoov.be, die zich dan inspant om de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie. De website https://www.babymoov.be wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.babymoov.be verantwoordelijke. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website https://www.babymoov.be is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf. https://www.babymoov.be streeft ernaar de site https://www.babymoov.be van zo nauwkeurig mogelijke informatie te voorzien. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door haarzelf, hetzij door de externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.babymoov.be is louter informatief en kan worden gewijzigd. Verder is de informatie op de site https://www.babymoov.be niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De site https://www.babymoov.be wordt gehost door een serviceprovider op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Het doel is om een ​​dienst aan te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, storing van zijn infrastructuur of indien de Diensten en Diensten verkeer genereren dat als onnatuurlijk wordt beschouwd.

https://www.babymoov.be en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houdt met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en inbreuken.

https://www.babymoov.be bezit de intellectuele eigendomsrechten en heeft de rechten om alle elementen die toegankelijk zijn op de website te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.babymoov.be.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

https://www.babymoov.be treedt op als uitgever van de site. https://www.babymoov.be is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://www.babymoov.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, bij het bezoeken van de website https://www.babymoov.com, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoen aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

https://www.babymoov.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site https://www.babymoov.be. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.babymoov.be behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, te verwijderen. Indien van toepassing behoudt https://www.babymoov.be zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto , enzovoort.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt geïnformeerd over de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679 ).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van de gebruiker en het browsen op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens: BABYMOOV FRANCE. https://www.babymoov.be wordt vertegenwoordigd door Laurent Weindenberger, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt https://www.babymoov.be zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​register bij te houden van de behandelingen die consistent zijn met de werkelijkheid. Telkens wanneer https://www.babymoov.be Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.babymoov.be alle redelijke stappen om de nauwkeurigheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen voor de doeleinden waarvoor https://www.babymoov. be verwerkt het.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.babymoov.be kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens voor de site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.

om computerfraude te voorkomen en te bestrijden (spamming, hacking, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht)

om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens

om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://www.babymoov.be: e-mailadres

voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www.babymoov.com brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt, die daarom alleen worden gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op inzage, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://www.babymoov.be de volgende rechten:

recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens recht op blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van gebruikers (artikel 17 AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is

recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG)

recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 AVG)

recht van verzet tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)

echt op overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)

recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://www.babymoov.be hun gegevens al dan niet moet doorgeven aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen

Zodra https://www.babymoov.be kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt https://www.babymoov.be zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk blijkt te zijn voor bewijs doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe https://www.babymoov.be zijn Persoonsgegevens gebruikt, deze wil corrigeren of zich verzet tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.babymoov.be op het volgende adres:

  BABYMOOV FRANCE – DPO, Mickael Gerard

17 rue Jacqueline Auriol 63051 Clermont-ferrand.  

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij https://www.babymoov.com wil corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen op https://www.babymoov.be, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://www.babymoov.be een ​​klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Het is https://www.babymoov.be verboden om de informatie die over haar klanten is verzameld, te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als "ongeschikt" wordt erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. https://www.babymoov.be blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat ze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: n ° 2016-679).

https://www.babymoov.be verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegden. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, onder de aandacht van https://www.babymoov.be wordt gebracht, moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen en hem de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Verder verzamelt https://www.babymoov.be geen "gevoelige gegevens".

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.babymoov.com en onderaannemers (serviceproviders), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de bovengenoemde doeleinden, zijn de belangrijkste mensen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van gebruikers van https://www.babymoov.be voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Met betrekking tot gebruikers van een site https://www.babymoov.be, verzamelen we de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de service en die worden bewaard voor een maximale periode van 36 maanden na het einde van de contractuele relatie:

Uw contactgegevens: Burgerlijk staat, Voornaam, Achternaam, e-mail, Postadres, telefoonnummer, geboortedatum.

Uw persoonlijke gegevens: uw geboortedatum, indien u in verwachting van een kind, geschatte bevallingsdatum, hoeveel kinderen heeft u, hun voornaam, geboortedatum. Uw persoonlijke voorkeuren: uw verlanglijst, uw marketing- en cookievoorkeuren

https://www.babymoov.be verzamelt ook informatie die helpt de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te geven:

Wanneer u onze Sites gebruikt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie over deze praktijken is opgenomen in het gedeelte 'Cookies en tags' hieronder in dit privacybeleid.

Deze gegevens worden bewaard tot maximaal 36 maanden na het einde van de contractuele relatie

8. Melding van incidenten

Hoe hard u ook probeert, geen enkele methode van verzending via internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de betrokken gebruikers op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de beveiliging van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen te voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.babymoov.be gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van verlossing van https://www.babymoov.be en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https://www.babymoov.be.

veiligheid

Pour assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles et des Données Personnelles de Santé, https://www.babymoov.com utilise des réseaux protégés par des dispositifs standards tels que par pare-feu, la pseudonymisation, l'encryption et mot de verleden.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens neemt https://www.babymoov.be alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertekstlinks “cookies” en internetbakens (“tags”)

De site https://www.babymoov.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.babymoov.be. https://www.babymoov.be heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid in dit verband.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en gratis deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden herinnerd, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of voorkomen.

9.1. "COOKIES"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies lopen op geen enkele manier het risico de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://www.babymoov.be verwerkt waarschijnlijk de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de site, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://www.babymoov.be de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies die de navigatie en/of de levering van de door de site aangeboden diensten vergemakkelijken, de gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij stelselmatig, hetzij volgens de afzender. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.babymoov.be informeert de gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functies van zijn navigatiesoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.babymoov.be of een van zijn serviceproviders, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taalinstellingen en weergave of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet.

Indien van toepassing, wijst https://www.babymoov.be alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen met betrekking tot de verslechterde werking van de site en alle diensten aangeboden door https://www.babymoov.be, als gevolg van (i) de weigering van cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.babymoov.be om de Cookies op te nemen of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.babymoov.be kan ook gebruikmaken van de diensten van externe serviceproviders om de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de site van https://www.babymoov.be of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder surfen op de Website of mobiele applicatie van https://www.babymoov.be, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt, door verder te bladeren op de Website of de mobiele applicatie van https://www.babymoov.be. De Gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookie op https://www.babymoov.be intrekken.

Sectie 9.2. INTERNETTAGS

https://www.babymoov.be kan af en toe webbakens gebruiken (ook bekend als "tags" of actietags, één-pixel GIF's, duidelijke GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en deze door tussenpersonen inzetten van een webanalyse-specialist die zich in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site.

Deze technologie stelt https://www.babymoov.be in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van haar acties te beoordelen (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe serviceprovider kan mogelijk informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites die deze bakens gebruiken, rapporten over de activiteit van de site samenstellen ter attentie van https://www.babymoov.be en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik hiervan en internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.babymoov.be is onderworpen aan het Franse recht. Afgezien van gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Clermont-Ferrand.